Burgerschap

Op De Waterwilg besteden wij aandacht aan de acht basiswaarden binnen Burgerschaponderwijs. Zo leren zij: vrijheid van meningsuiting, gelijkwaardigheid, begrip voor anderen, verdraagzaamheid, autonomie, verantwoordelijkheidsbesef en het afwijzen van onverdraagzaamheid en discriminatie. Deze basiswaarden komen in verschillende onderwijssituaties en lessen aan bod, waaronder De Kanjertraining.

 

Onze basisschool is een Rooms Katholieke school. Dat betekent dat ons onderwijs mede bepaald wordt door een christelijke levenshouding. Vaak zal deze levensbeschouwing ‘verborgen’ aanwezig zijn. Soms zal dit duidelijk aanwijsbaar zijn,  zoals bij de vieringen van Kerstmis en Pasen. Wij vinden het belangrijk om normen en waarden vanuit onze identiteit mee te geven aan de kinderen door o.a. bijbelverhalen en verhalen die maatschappelijk van aard zijn te vertellen. Hiervoor gebruiken wij de methode Trefwoord. In de bovenbouwgroepen krijgen de kinderen ook les uit de methode Wereldwijd Geloven waarin de belangrijkste kenmerken van Boeddhisme, Christendom, Hindoeïsme, Islam, Jodendom en Sikh-religie aan de orde komen.

 

Wij vinden het belangrijk dat de leerlingen betrokken zijn bij hun omgeving. Dit draagt de school uit door een voorbeeld te zijn in de wijk en samenleving. Zo zijn wij een afvalvrije school, een gezonde school en vinden wij duurzaamheid belangrijk. Om de leerlingen in direct contact te brengen met de natuur hebben wij een educatieve schooltuin. In deze tuin kunnen kinderen naar hartenlust spelen maar ook les krijgen in de buitenklas.

 

De Waterwilg neemt deel aan internationaliseringsprojecten en wij bieden Engels aan vanaf groep 1-2.

Op De Waterwilg wordt een basis gelegd voor het kind om zich voor te bereiden op de toekomstige maatschappij waarin zij zich kunnen ontplooien tot wereldburgers. 21e Eeuwse vaardigheden die zij daarbij kunnen gebruiken zijn: kritisch denken, creatief denken, probleem oplossen, computational thinking, digitale informatievaardigheden, praktische ICT-vaardigheden, mediawijsheid, communiceren, samenwerken, sociale & culturele vaardigheden en zelfregulering.

 

De Waterwilg beschikt over een actieve Leerlingenraad en organiseert met regelmaat acties voor goede doelen.