Klasouders

Klasouders zijn een of twee ouders per leergroep die als aanspreekpunt fungeren voor de leerkracht indien deze hulp en ondersteuning wenst bij diverse klassenactiviteiten zoals bijvoorbeeld de verjaardag van de leerkracht en excursies. Ook kan hulp gevraagd worden bij activiteiten van de activiteitencommissie rond Sinterklaas, Kerstmis, Pasen, de sportdag etc.

Wordt er hierover een mail rondgestuurd aan de andere ouders van de groep, dan heeft er altijd van tevoren overleg plaats gevonden met de directeur en/of adjunct-directeur.

 

Het is nadrukkelijk niet de taak van de klasouder om als ‘spreekbuis’ voor (een deel van) de ouders te fungeren indien er vragen of opmerkingen zijn over andere zaken dan de hierboven genoemde. Hebben ouders vragen of opmerkingen over de gang van zaken in de groep, dan is het hun eigen verantwoordelijkheid om deze zelf met de leerkracht of eventueel de directie te bespreken.

 

Om de communicatie naar ouders efficiënt en direct te laten verlopen, kan de school aan de klasouders vragen om een mailing te verzorgen. In de laatste week van het schooljaar kunt u zich melden bij de leerkracht als u interesse heeft om klasouder voor het nieuwe schooljaar te worden. In de eerste week van het nieuwe schooljaar benadert de leerkracht een ouder met de vraag of deze klasouder van de groep wil worden. Indien er meerdere aanmeldingen zijn, wordt er geloot.

 

Tijdens de informatieavond kan een klasouder zich voorstellen en aangeven wat de ouders van de groep van haar/hem kunnen verwachten. Op het prikbord bij elke kleutergroep vindt u een foto van de klasouders en de namen.